Nowoczesny system do raportowania przeglądów DDD

(Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja)

Usprawnia prace i dba o bezpieczeństwo Twojego biznesu.

Uzyskaj dostęp

REGULAMIN SERWISU pest.best

wersja nr 1.00 aktualna od dnia: 29 grudnia 2021r. Serwis pest.best jest przeznaczony do generowania dokumentacji związanej ze zwalczaniem szkodników, jako wsparcie usług branży DDD (DDD = dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja). Serwis pest.best powstał jako usprawnienie procesu przeprowadzania przeglądów DDD, jako baza danych, monitoring preparatów i detektorów oraz raportowanie z ich przeglądów – zgodnie z wymaganiami polskiego prawa. I. Aktualna treść regulaminu Serwisu: Usługodawca - Przedsiębiorca Piotr Borowski, prowadzący działalność pod firmą P.H.U. INTRUZ Piotr Borowski, zs. Wileńska 53/44, 95-200 Pabianice, NIP:7291586964. Użytkownik - Serwis pest.best jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców (usługi związane z działalnością gospodarczą mające charakter zawodowy) i osób prawnych z branży DDD.
 1. Niniejszy Regulamin, sporządzony na podstawie obowiązującego prawa polskiego, określa zasady i warunki korzystania z oferty Serwisu online pest.best, prowadzonego pod adresem internetowym: https://www.pest.best
 2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w taki sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.
 5. Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny, np. poprzez korzystanie z usług lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej Serwisu wymaga akceptacji i przestrzegania Regulaminu.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl przepisów o ochronie własności intelektualnej i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione. Jeżeli nie jest stwierdzone odmiennie - Usługodawca posiada wszelkie prawa autorskie do zawartości Serwisu i oferty Serwisu.
 8. Konto - to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: nazwą Użytkownika, hasłem i adresem e-mail, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Użytkownika korzystanie z oferty Serwisu.
  1. Nazwa Użytkownika i hasło są ciągami znaków ustalanych przez Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  2. Użytkownik decyduje przy rejestracji, czy jego Konto należeć będzie do jednego z typów:
   • standardowe (tylko jeden podmiot)
   • firma usługowa DDD - wybór po zaznaczeniu checkbox'a - wybrana ilość podmiotów.
  3. Poszczególne rodzaje Kont różnią się zakresem funkcjonalności i uprawnieniami. Opis typów kont znajduje się na stronie internetowej: https://www.pest.best/pages/projekt.php
  4. Utworzenie i prowadzenie Konta jest bezpłatne.
 9. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: admin@pest.best, Konto zostanie niezwłocznie usunięte w całości.
 10. Oferta Serwisu obejmuje następujące usługi:
  1. generowanie dokumentów z wynikami wykonanego przeglądu detektorów szkodników w zakładach mających obowiązek wdrażania HACCP,
  2. monitoring stanu detektorów DDD, wprowadzanie, archiwizowanie bieżących informacji,
  3. wprowadzanie danych detektorów do bazy danych,
  4. generowanie raportów,
  5. wsparcie online bieżącej działalności podmiotów z branży DDD.
 11. Oferta Serwisu zawiera wyłącznie usługi pozbawione wad prawnych lub fizycznych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Usługi Serwisu pest.best są nieodpłatne z ograniczeniem do dziesięciu detektorów szkodników i bez możliwości wygenerowania statystyk do okresowej analizy trendów, ani „Programu zarządzania organizmami szkodliwymi”. Odpłatne wg cennika zamieszczonego na stronie https://www.pest.best/pages/projekt.php (cena jest wyrażona w polskich złotych i jest ceną brutto dla okresu trzydziestu dni kalendarzowych) są usługi Serwisu pest.best nieograniczone do dziesięciu detektorów z możliwością wygenerowania statystyk do okresowej analizy trendów i „Programem zarządzania organizmami szkodliwymi”. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana nigdy nie działa wstecz.
 12. System informatyczny Serwisu – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika systemu informatycznego do wymagań systemu informatycznego Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera, telefonu, tabletu albo przeglądarki internetowej. System informatyczny Serwisu ma charakter responsywny, wymaga JavaScript, jest szyfrowany protokołem SSL.
 13. Serwis świadczy usługi online za pośrednictwem Internetu.
 14. Użytkownik może składać zamówienia z Oferty Serwisu za pośrednictwem poprawnie założonego Konta (weryfikacja poprzez przesłany drogą elektroniczną na podany adres e-mail odnośnik).
 15. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 16. Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie, czyli utworzył Konto ma możliwość składania zamówień oraz uzyskuje uprawnienia właściwe dla typu założonego Konta. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.
 17. Usługodawca uznaje zamówienie za prawidłowe, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane dane (przede wszystkim do wystawienia poprawnej faktury). Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Usługodawca ma prawo do anulowania wadliwego zamówienia.
 18. Przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę jest równoznaczne z zawarciem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony. Umowa ma charakter nieodpłatny dla usług bezpłatnych Serwisu lub odpłatny dla usług płatnych Serwisu z obowiązkiem zapłaty wg aktualnego cennika.
 19. Usługodawca wykonuje w pełni usługi za wyraźną zgodą Użytkownika, który jest informowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 20. Realizacja zamówionych usług odbywa się online poprzez System informatyczny Serwisu.
 21. Usługodawca na potwierdzenie zawarcia odpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyła Użytkownikowi fakturę VAT.
 22. Płatność za usługi odpłatne Serwisu odbywa się na konto: 40 1870 1045 2083 1041 0076 0001 (NestBank).
  1. PayU - zintegrowany z serwisem system płatności online, oferuje automatyczną aktywację usług Serwisu.
  2. Przelew bankowy - aktywacja płatnych usług do dwóch dni roboczych od czasu wpłynięcia przelewu.
   • W tytule przelewu koniecznie należy podać nazwę użytkownika.
   • Kwotę do wpłaty należy naliczyć zgodnie z cennikiem (uwzgledniając podatek vat w wysokości 23%).
 23. W przypadku nieopłacenia kolejnego okresu usługi odpłatnej funkcjonalność Serwisu jest automatycznie ograniczana do wersji bezpłatnej.
 24. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu.
 25. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać: firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego. Możliwe jest skorzystanie ze wzoru udostępnianego poniżej przez Usługodawcę.
 26. Na mocy art. 558 § 1 Kc odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest zgodnie wyłączona.
 27. Użytkownik na mocy art. 563 § 1 Kc traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 28. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.
 29. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:
  1. Za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika.
  2. Użytkownik może rozwiązać ww. umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług Serwisu.
 30. W uzasadnionych przypadkach, związanych np. z regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania ww. umowy.
 31. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
 32. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności promocyjnej w Serwisie.
 33. Usługodawca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 34. Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Usługodawcy.
 35. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie trzydziestu dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu.
 36. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
 37. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa retroakcyjnie.
 38. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 39. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 40. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 41. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy odnośników do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 38 i pkt 39.
 42. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 43. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawcy.
 44. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 45. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
©Marcin Matusewicz, prawnik 2021
Firma DDDKlienci indywidualniWykup dostęp

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy przy korzystaniu z serwisu?

Chcesz wyrazić swoją opinię?

Skontaktuj się